Naujienų pranešimas: Lietuviškas visureigis Auksinių rankų meistras iš.. "Zapo" padarė Puiku Pravažumu pasižyminti automobilį
(Rubrika: Straipsniai)
Paskelbė dance
Sekmadienis 10 spalio 2010 - 15:07:01

"Su savo visureigiu norėčiau sudalyvauti artimiausiose NATO pratybose, kurios vyks Lietuvoje. Pristatyčiau jiems savo automobilį. Gal nors užsieniaičiai susidomėtų . Bet, kita vertus, aš su juo ilgai važinėju ir visureigis man pasidarė labai mielas, kaip mano vaikas. Gal ir norėčiau parduoti, bet kito tokio nepadarysiu", - sako automobilių konstruktorius Rimas Brundza, gyvenantis Prienų rajone esančiame Išlaužo miestelyje,

"Zapas" tapo neatpažįstamas
Idėja sukurti tokį automobilį R.Brundzai kilo perskaičius ra sinį viename žurnale.1999 me tais konstruktorius su pasiūlymu kreipėsi į Kraft Apsaugos ministeriją, tačiau šie R.Brundzai nurodė sukurti daug sunkesnį automobili, nei galvojo konstruk torius. Todėl, pasak R.Brundzos, jo sumanytas lengvas vi sureigis, kuris galėtų būti nau dojamas žvalgybiniais-diversi niais tikslais mus4 armijai neti ko. Krašto Apsaugos ministeri ja nurodė, kad tai turėtų būti au tomobilis su keturiais varo maisiais ratais, dyzeliniu varik liu, su specialia vieta radijo ryšio aparatūrai montuoti, visurei gis turėtų vežti 500 kilogramų krovinį ir jame turėtų tilpti 3 asmenis ekipažas bei jų amunici ja. Pasak konstruktoriaus, tokio užsakymo įvykdymas butų kainavęs apie 60 - 80 tūkstančių litų ir tai - ne vieno žmogaus darbas. Tačiau R.Brundza neatsisakė sumanymo ir praeitų metų spalį baigę kurti automobilį-visureigį, kaip savo kurinį va dina pats konstruktorius.
Idėjai įgyvendinti R.Brundza pasrinko seniau labai populiariu automobilį „ZAZ-968". Daugiausia darbo konstruktorius įdėjo į kėbulo perdarymą ir va riklio galingumo didinimą. "Buvo nupjauta viršutinė kėbulo dalis, perdarytas priekis, sustipinti šonai ir automobilio apačia. Da bar daug kas priekaištauja, kad mano automobilis yra grubaus dizaino. Bet juk kėbului naudo damas plieną negalėjau išgauti apvalių formų. Iš kitos puses, visureigiui, kuris važinėja laukais ar miškais to užtenka", - apie kėbulo pakeitimo darbus pasakojo konstruktorius.
Antrasis konstruktoriaus sprendimas-variklio galingumo didinimas. Šiuo atveju R,Brun dzai teko variklį forsuoti bei di dinti jo darbinį turį. Po pakeitimų standartinio "ZAZ-968" va riklio galia padidėjo nuo 40 iki 60-65 AG, o variklio darbinis turis nuo 1,1 litro buvo padidintas iki 1,3 litro. "Dėl ko aš pasirin kau būtent "zapą"? Aš su šiuo automobiliu tapau tris kartus Lietuvos ir du kartus Pabaltijo ralio čempionų ir šio automobi lio variklį žinau mintinai", - sake R.Brundza.
Visureigis mažai gedo
Nemažiau pastangų ir darbo konstruktoriui teko įdėti ir trumpinant bazę tarp ašių. Ji buvo sumažinta iki 40 centimetrų. Pasak R.Brundzos, tokio sprendimo reikėjo tam, kad visureigis butų kuo judresnis. "Tačiau dėl to automo bilis prarado vairavimo savybes. Slidžiame kelyje jo minusas dabar yra tas, kad priekis neklauso vairo", - pasakojo konstruktorius. Vėliau pridūrė; "stengiausi maksimaliai perdarydamas automobilį palikti jo originalumą. Galvojau gal pavyks organizuoti nedidelę serijinę šių automobilio gamybą". Be minėtų didesnių pakeitimų, taip pat buvo sustiprintos užpakalinės ratų svirtys, pa statyti stipresni amortizatoriai ir spyruokles, automobilis maksi maliai pakeltas, pritaikyti didesni ratai su visureigio padangomis. "Dabar su juo drąsiai galima šokti iš maždaug vieno metro aukščio, nes automobilis atlaiko tokias apkrovas. Kita vertus, metus laiko juo važinėju beveik kas dieną ir galiu pasakyti, kad visu reigis beveik negedo. Buvo išsinėręs pusašis, bet taip atsitiko dėl gamyklinio broko. Kaip vėliau išardžius paaiškėjo, vienas buvo trumpesnis 4 milimetrais ir dėl to neatlaikė apkrovų. Tai pat kiek silpnoka priekine pakaba, teko keisti tiltą. 0 dėl variklio, tai visi kas tūrėjo "zapus" keikdavo, kad kaista variklis ir panašiai. Aš su juo jokiu problemų neturėjau„, - apie perdaryto automobilio eks ploatacijos pliusus ir minusus pa sakojo R.Brundza.
Sukonstravęs unikalių auto mobili konstruktorius sako norėtų jį parduoti, tačiau daugelį gąsdina kaina - 20 tūkstančių litų. "Be to, automobilį prieš parduo dant reikėtų užregistruoti, pereiti ekspertizę ir technikinę apžiūrą, kad gaučiau tikrus numerius. Bet ir dabar automobilis yra techniškai tvarkingas. Galbūt vieninte lis minusas yra tas, kad pagal šiuolaikinius reikalavimus reikalinga dviejų kontūrų stabdžių sis tema, o mano visureigyje yra vieno kontūro. Dar reikėtų priekyje pažibinčių, šiaip automobilis labai smagiai važiuoja ir aš esu labai patenkintas savo kūrinių",-sake konstruktorius.

Trumpa techninę charakteristika
Atviras, dviejų - trijų vietų automobilis- visureigis
Svoris, kg 650
Variklis 1,3 litro, benzini nis, aušinamas oru
Maks. Galingumas 60 - 65 AG
Greitis, km/h 120
Raižyta vietove 60Ši naujiena yra iš svetainės ZAZ Klubas
( http://zazklubas.com/e107/news.php?extend.5 )